Google Apps Script でスプレッドシートの最終行の値を取得する

=getLastRowValue()

と書き込んだセルの列の最終行の値を表示する。

// 最終行の値を取得する
function getLastRowValue() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var objCell = sheet.getActiveCell();
  var col = objCell.getColumn();
  var lastRow = sheet.getLastRow();
  var value = sheet.getRange(lastRow, col).getValue();
  return value;
}